GROZIOKULTAS.LT PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės ( toliau ,,Taisyklės") sudarytos norint užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustatyti pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu groziokultas.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Norėdamas naudotis groziokultas.lt teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo susipažinti su paslaugų teikimo sąlygose nustatytomis taisyklėmis. Uždėdamas varnelę ant ,,Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis" Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė visas taisykles, jas supranta ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali atlikti pirkimo - pardavimo sandorio ir naudotis groziokultas.lt teikiamomis paslaugomis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prieš tai pranešęs apie taisyklių pakeitimus Pirkėjui.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Registruojantis groziokultas.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas turi pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje groziokultas.lt, laikoma slapta ir neviešinama.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu duomenis laisvai keisti, papildyti ar ištrinti.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą” ir apmoka Pirkėjo padarytą užsakymą.

3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai į Pardavėjo banko sąskaitą yra pervedamas Pirkėjo padarytas apmokėjimas.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes groziokultas.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, elektroniniu paštu pranešdamas apie tai groziokultas.lt per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo.

4.3. Pirkėjas gali grąžinti prekę tuo atveju, jeigu ji atitinka 12.1. punkto keliamus reikalavimus.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, naudodamasis groziokultas.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

6.2. Atsiradus nenumatytiems trukdžiams Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas bankiniu pervedimu), nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pirkėjas, susisiekia su pardavėju ir suderina tinkamą prekių atsiėmimo laiką. Prekių atsiėmimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pardavėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 5 (penkias) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

7.3.  Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Pasirinkus apmokėjimą atsiimant prekes, prekės paruošiamos po Pirkėjo susisiekimo su Pardavėju.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas bankinis pervedimas ir Pardavėjas gavo pinigus.

8. Prekės kainos

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

9. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas apmokėti už prekes turi ne vėliau kaip po penkių darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po penkių darbo dienų po užsakymo patvirtinimo.

9.2. Apmokėti už prekes galima šiais būdais:

Bankiniu pervedimu -  tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs reikalingus duomenis sąskaitos, į kurią reikia pervesti pinigus apmokant už užsakytas prekes, atlieka piniginį pervedimą naudodamasis internetinės bankininkystės sistema ar nuvykęs į banko skyrių.

Apmokėjimas grynaisiais pinigais atsiimant prekes -  pasirinkus šį apmokėjimo būdą, pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo momentu. Internetinėje parduotuvėje užsakius prekes ir pasirinkus apmokėjimą atsiimant, Pirkėjas turi susisiekti su parduotuvės administratoriumi ir sutarti kuriuo metu gali atvykti atsiimti prekes. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu, šiuo atveju, laikomas Pirkėjo apmokėjimo už prekes momentas.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas užsisakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

10.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Prekes pristatyti Pirkėjui galima šiais būdais:

Registruotu pirmenybiniu paštu - prekės siunčiamos registruotu pirmenybiniu paštu. Prekių pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra 1,80 Eur. Pirkėjams, gyvenantiems Europos Sąjungos valstybėse, prekių pristatymas kainuoja 8 Eur. Pirkėjams, gyvenantiems ne Europos Sąjungos valstybėse, o kitose šalyse prekių pristatymas kainuoja 15 Eur. Pardavėjas išsiųsdamas prekes pasilieka išduodamą siuntinio priėmimo kvitą, tad kilus pretenzijoms dėl prekių pristatymo vėlavimo ar kitų nesklandumų, siuntinio priėmimo kvitas yra laikomas įrodymu. Pirkėjas siųsdamas registruotu paštu įsipareigoja nurodyti tikslų savo adresą, vardą bei pavardę.

Apmokėjimas grynaisiais atsiimant prekes - Internetinėje parduotuvėje užsakius prekes ir pasirinkus apmokėjimą atsiimant, Pirkėjas turi susisiekti su parduotuvės administratoriumi ir sutarti kuriuo metu gali atvykti atsiimti prekes. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu, šiuo atveju, laikomas Pirkėjo apmokėjimo už prekes momentas. Prekes šiuo būdu galima atsiimti tik Vilniuje, V.Grybo g. 17 (Antakalnis). Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo laiką bei vietą, nes kitu atveju Pardavėjas neatsako už siuntos pristatymo vėlavimą.

10.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti  siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

11. Prekių kokybės garantija

11.1. Kiekvienos groziokultas.lt elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, pranešdamas apie tai Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

12.1.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, jeigu prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo panaudota, pakeista ar kitaip iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

12.1.2 Pardavėjui gavus pranešimą elektroniniu paštu (elektroniniame laiške Pirkėjas nurodo norimą grąžinti prekę bei prekės užsakymo numerį) apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, Pirkėjas prekes Pardavėjui grąžins per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.

12.1.3. Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 7 dienas Pirkėjui bus grąžinta už prekę sumokėta pinigų suma.

12.1.4. Jeigu Pardavėjui grąžinta prekė bus panaudota, sugadinta, pakeista ar kitaip neatitiks prekinės išvaizdos reikalavimų, pardavėjas pasilieka teisę Pirkėją informuoti apie nustatytus trūkumus ir nepriimti grąžinamos prekės.

12.1.5. Blakstienų klijų, nuriebalintojų, akių tušo, fiksatoriaus, klijų tirpiklio, blakstienų lipnumo nuėmėjo, pincetų, antakių liniuotės, antakių dažų, kosmetologės tunikų bei nukainotų prekių grąžinimas NĖRA galimas.

12.1.6. Pirkėjo patirtos išlaidos, grąžinant Pardavėjui prekes, nėra kompensuojamos.

12.2. Prekių grąžinimo tvarka nustatyta, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 ,,Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo", 2001 birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 ,,Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už groziokultas.lt registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei groziokultas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4. Jei Pardavėjo internetinėjė parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia groziokultas.lt internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis groziokultas.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.